Upćenito

Motociklistički savez Bosne i Hercegovine (MS BiH) osnovan je 11.07.2011. godine na zasjedanju Osnivačke skupštine u Kreševu. Osnivanje saveza potvrđeno je Rješenjem Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine broj: UP08-07-1-1481/11 (od 13.09.2011.god.), te je upisan u registar Ministarstva pravde BiH, kao i Ministarstva civilnih poslova BiH.

MS BiH je formiran u skladu sa Zakonom o sportu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08) i Zakonom o udruženima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01, 42/03 i 63/08). MS BiH je granski savez dobrovoljno udruženih Sportskog auto-moto saveza Republike Srpske (SAMS RS) i Motociklističkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (MS FBiH).

Savez je osnovan radi ostvarivanja ciljeva i zadataka kao samostalna organizacija za obavljanje djelatnosti u motociklizmu, posebice u motociklističkom sportu. Savez je interesna, sportska i nepolitička organizacija. Područje djelatnosti Saveza je teritorija Bosne i Hercegovine.

Naziv udruženja je: MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE,  a skraćeni naziv je MS BiH. Naziv udruženja na engleskom jeziku je: „MOTOCYCLE ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA„

Sjedište MS BiH je u Kreševu, Ul. Fra-Grge Martića bb, a Predsjednik saveza je Davor Kožul.

Savez ima svojstvo pravnog lica/osobe sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i svojim Statutom. Savez ima pečat i štambilj.

Savez je vrhovni sportsko-stručni organ za motociklistički sport Bosne i Hercegovine.