Ciljevi i zadaci MS BIH

Savez ostvaruje ciljeve i zadatke koji su od interesa za motociklistički sport i od koristi za saveze, a naročito:

Potiče i promoviše motociklizam u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, organizuje državna sportska prvenstva i kupove u motociklizmu, te u okviru Motociklističkog saveza na nivou BiH, predstavlja motociklizam  u odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim sportskim udruženjima.

uređenje sistem takmičenja/natjecanja na nivou BiH u motociklizmu.

 

Djelatnosti MSBIH u ispunjavanju navedenih ciljeva su:

učestvuje u pripremi i ostvarenju međunarodnih sportskih i motociklističkih priredbi od interesa i značaja za Bosnu i Hercegovinu,

usklađivanje aktivnosti entitetskih saveza,

usklađivanje i koordiniranje programskih aktivnosti drugih organizacija i zajednica, te lica koje samostalno obavljaju djelatnost, kada se koriste sredstvima za utvrđene potrebe i interese sporta Bosne i Hercegovine,

djelovanje na osposobljavanju stručnih kadrova u motociklizmu, – organiziranje takmičenja i susreta u motociklizmu na nivou Bosne i Hercegovine,

usklađenje kalendara sportskih takmičenja i susreta, te određivanje uslova za njihovo organizovanje,

briga o izgradnji, održavanju i korištenju objekata značajnih za razvitak motociklizma, posebno objekata od nacionalnog interesa,

učestvovanje u obavljanju privredne djelatnosti preko privrednih društava koja osniva u skladu sa zakonima iz oblasti privrednih društava,

briga o vrhunskim sportašima i sportskim ekipama u motociklizmu  na nivou BiH,
uređivanje pitanja koja se tiču registracije sportaša i drugih sportskih radnika u motociklizmu te njihove disciplinske odgovornosti,

utvrđivanje materijalnih, kadrovskih i drugih uslova koje sportski klub odnosno sportska udruga mora ispunjavati za obavljanje sportske djelatnosti u motociklizmu,
provodjenje odredbi Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini,

planiranje i provedba godišnjih programa javnih potreba u sportu na nivou BiH,

planiranje i provedba godišnjih planova i programa vezanih uz razvoj motociklističkog sporta na nivou BiH,

borba protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u motociklizmu, u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga.